Hội nghị cán bộ, viên chức trường THCS An Linh năm học 2022 – 2023

Hội nghị cán bộ, viên chức trường THCS An Linh năm học 2022 – 2023

Sáng ngày 15/10/2022, trường THCS An Linh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2022 – 2023 nhằm báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ viên chức năm học 2021-2022 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị, kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học vừa qua và phương hướng nhiệm vụ năm 2022-2023